Sofinanciranje postavitve MFE Pršutarna s'krasa​

Investitor Pršutarna s’krasa d.o.o. namerava na strehi obrata na lokaciji Lokev 9, 6219 Lokev postaviti sončno elektarno moči 343,5 kW. Objekt je v lasti podjetja in priključen na vso infrastrukturo, med drugim tudi na javno elektroenergetsko omrežje.

Z investicijo bo prišlo do proizvodnje električne energije na okolju prijazen način, ki bo prispeval k ohranjanju narave, do dviga okoljske osveščenosti, zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov ter izboljšanja kakovosti bivalnega okolja. Postavitev sončne elektrarne na proizvodnem objektu, bo pomenila tudi gospodarno upravljanje z nepremičnino ter izboljšanje poslovanja investitorja.

Z investicijo v novo sončno elektrarno se bo investitor prijavil na Javni razpis za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za infrastrukturo. S prijavo na javni razpis bo investitor skušal pridobiti finančno spodbudo v višini 20 % upravičenih stroškov investicije (natančneje 68.700 EUR). Sredstva po tem javnem razpisu v celoti prispeva Kohezijski sklad.

Glavne tehnične značilnosti nove sončne elektrarne bodo:

  • moč PV generatorja MFE PRŠUTARNA S’KRASA 343,5 kWpštevilo PV modulov 755 kosov
  • moč posameznega PV modula – SE: 455 Wp
  • proizvajalec PV modula: Risen
  • tip razsmernikov Huawei
  • število razsmernikov 6

Izvedbena dela bodo potekala med marcem 2022 in decembrom 2022, sončna elektrarna pa bo predvidoma začela obratovati decembra 2022.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

www.euskladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada

PRIZIDEK ZA SOLJENJE, ZORENJE – SUŠENJE, PAKIRANJE IN ODPREMO TER DOKUP OPREME

Naziv

Prizidek za soljenje, zorenje – sušenje, pakiranje in odpremo ter dokup opreme iz naslova Podukrepa 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019. 

Povzetek

Investitor je na javnem razpisu kandidiral z investicijo, ki je obsegala izgradnjo dveh prizidkov prizidek za soljenje, zorenje – sušenje, pakiranje in odpremo ter dokup opreme zaradi odprave ozkega grla. Prav tako zajema rekonstrukcijo in tehnološke posodobitve v obstoječem proizvodnem obratu, zaradi funkcionalne povezave in zagotavljanja višjih higienskih standardov. Z investicijo želi investitor, poleg nove tehnologije, ki je ekološko bolj sprejemljiva zaradi varčnejše porabe in je uporabnikom veliko bolj prijazna, zmanjšati  vplive na okolje.

Ozadje za izvedbo aktivnosti:

Razlog za predvideno investicijo je povečanje kapacitet proizvodnje pršuta s kostjo na lokaciji obrata. Podjetje ima v zadnjih letih stalno rast proizvodnje, za soljenje in zorenje se zato poslužuje zunanjih storitev, v najemu ima tudi Pršutarno Kobjeglava v Kobjeglavi, kjer poteka zadnja faza priprave suhomesnih izdelkov – zorenje v količini 45.000 kosov letno. Že zaradi obstoječih razmer pa tudi zaradi predvidenega nadaljnjega večanja proizvodnje ter logistike dela je potrebno povečanje kapacitet soljenja, počivanja, zorenja in hlajenja. Zaradi povečanja proizvodnje nastane tudi potreba po novih strojih v obstoječih prostorih in potreba po spremembi namembnosti obstoječih proizvodnih prostorov.

Namen:

Gradnja prizidkov, dokup potrebne opreme ter racionalizacija proizvodnje in širitev  kapacitet.

Opis glavnih aktivnosti:

Rušenje obstoječega objekta na vzhodni strani obrata in izgradnja novega prizidka v katerem so se v pritlični etaži izvedle hladilnice, delovni prostor, prostor za pakiranje, skladišče etiket, hodnik in odprema. Pod nadstreškom na zahodni strani prizidka sta nameščena zabojnika za ločeno zbiranje odpadkov. Zaradi boljše izkoriščenosti hladilnic, so v hladilnicah nameščeni regali. V delovnem prostoru so novi in obstoječi stroji, ki zagotavljajo najvišjim higienskim standardom. V 1. nadstropju je galerija pršutov, ki je bila dodatno opremljena z okrasno razsvetljavo in ozvočenjem. Dostop v 1. nadstropje je možen preko zunanjih stopnišč, s pritličljem pa je povezan z dvigalom. V prostoru P32 poteka zorenje izdelkov, ki jih je možno videti iz galerije pršutov. Prostora sta med sabo ločena s stekleno steno. V 1. nadstropju sta dve strojnici, kjer je nameščena oprema za prezračevanje prostorov vzhodnega prizidka in zagotavljanje ustreznih klimatskih pogojev v zorilnici. V drugi strojnici je nameščen kompresor za zrak, črpalka za sistem pranja in toplotna črpalka. V obstoječih prostorih obrata so se uredili naslednji prostori: jedilnica, hodnik, skladišče embalaže, zamrzovalnica, pralnica embalaže, skladišče čistil, garderobe in toalete, pisarna odpreme, prostor P09 in prostor P05 ter konfiskat. V teh prostorih so se po potrebni zamenjale talne in stenske obloge, sanitarne zaokrožnice, instalacije in namestila nova oprema, ki je bila predvidena. Strojna oprema oziroma kompresorji za hlajenje so nameščeni v obstoječi strojnici. Zunanja fasada obstoječega obrata in zunanje stavbno pohištvo so se pobarvali na enako barvo kot je bila predvidena za nova prizidka. Prav tako smo v sklopu investicije uredili spodnje in zgornje dvorišče ter park. 

Načrtovanje aktivnosti oziroma časovna zasnova:

Investitor je z načrtovanjem naložbe začel v letu 2017, izvajanje naložbe se je začelo v letu 2019 in nadaljevalo do dokončanja naložbe v letu 2023.

Cilji

S sredstvi, pridobljenimi na tem javnem razpisu, bodo doseženi naslednji cilji investicije:

– povečanje deleža prodaja izdelkov lastne proizvodnje,
– povečevanje deleža prodaje izdelkov višjega cenovnega razreda z višjo dodatno vrednostjo (»kraška« blagovna znamka),
– povečevanje deleža proizvodnje pršutov z geografskim poreklom,
– realizacijo vseh proizvodnih faz v lastni proizvodnji,
– tehnološke izboljšave proizvodnje,
– zniževanje stroškov proizvodnje (racionalizacija),
– povečevanje produktivnosti,
– fleksibilno, hitro in zanesljivo servisiranje kupcev ter
– še večjo in konstantnejšo kvaliteto proizvodov.

 

Glavne dejavnosti za doseganje ciljev

Naložba po vsebini zajema:

  • prizidek prostorov za soljenje, zorenje – sušenje, pakiranje in odpremo,
  • notranjo adaptacijo prostorov,
  • tehnološko posodobitev,
  • dokup opreme.

Poleg dozidav je investitor izvedel še rekonstrukcijo in investicijsko vzdrževalna dela ter nakup opreme. Investitor je pri gradnji in nakupu strojev in opreme izbiral energetsko varčnejše stroje, izbiral opremo, ki pri uporabi varčuje z vodo in v projekt vključil lovilce maščob, čistilni napravi in na ta način zadostil okoljskim prispevkom naložbe ter podnebni spremembam.

Pričakovani rezultati

– večja izkoriščenost proizvodnih kapacitet,
– povečana proizvodnja egaliziranih kosov in pakiranega mesa,
– hitra in zanesljiva odzivnost na povpraševanje po proizvodih,
– večja in konstantna kvaliteta proizvodov in
– večja konkurenčnost podjetja.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podeželja.si

 

                                            Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.